Nader tot Reve Homepage
tak tak
bibliotheek | colofon-contact | links | archief nieuws | archief achtergronden | Condoleance 2006 | Twitter | 23 februari 2017
Nader tot Reve op Twitter: twitter.com/nadertotreve. Op Twitter korte nieuwtjes en webverwijzingen, op deze website langere nieuws- en achtergrondartikelen.
In Memoriam: Steye Raviez (1943-2017)
4 maart 2017
Fotograaf en schrijver Steye Raviez is op 20 februari op 74-jarige leeftijd overleden aan een auto-immuunziekte. Raviez begon in 1965 als vormgever bij de Haagse Post, daar begon hij ook te fotograferen en dat werd al snel zijn hoofdvak. Mede dankzij Reve stapte hij in 1986 over naar Vrij Nederland (Reve wilde alleen een interview met VN - Rudie Kagie- wanneer Raviez de foto's zou maken). Raviez maakte zowel portretten als reportages. Na zijn vertrek bij VN in 2001 is hij gaan schrijven. Er zijn 3 literaire thrillers van zijn hand verschenen en postuum zullen nog een roman en een biografie van zijn ouders verschijnen.
Raviez' eerste kennismaking met Reve was op 20 november 1968. Hij werd toen in opdracht van de Haagse Post naar Greonterp gestuurd. Een verslag van deze drankrijke fotosessie is te vinden in Raviez' Reve en de beroemde vanitas-achtige drankfoto's zijn toen gemaakt, overigens niet te verwarren met de uitdragerijfoto's van Eddy Posthuma de Boer uit dezelfde tijd. De drankfoto's van Raviez zijn te vinden in Album Gerard Reve, foto 41 en 42 en in Raviez' Reve, de eerste 7 foto's.
Gerard Reve en Steye Raviez
Gerard Reve en Steye Raviez, waarschijnlijk in 1983, foto uit Raviez' Reve
Uit de NadertotReve Bibliotheek (2): Willem Wittkampf
23 februari 2017
Deel 2 van een serie waarin interessante, mooie of opmerkelijke items uit de Reve-bibliotheek van NadertotReve worden uitgelicht.
cover Verzamled Werk Willem Wittkampf
Willem Wittkampf, Verzameld Werk (2000)
Willem Wittkampf (1924-1999) was een schrijver en journalist die na de oorlog eerst als rechtbankverslaggever en later als interviewer voor Het Parool werkte. Vooral in deze laatste rol verwierf hij faam, door zijn vernieuwende stijl (hij maakte vaak van het tweegesprek een monoloog van de geïnterviewde en schreef zichzelf dus uit het verhaal) en zijn onconventionele onderwerpkeuze (de gewone man). Hij werd een voorbeeld voor latere interviewers als Bibeb en Ischa Meijer.
Willem Wittkampf was in de oorlog al actief voor het illegale Parool, zat diverse malen gevangen, werd zwaar mishandeld en kwam geestelijk en lichamelijk beschadigd uit de oorlog. Vermoedelijk was hij sinds de oorlog impotent en hij heeft de rest van zijn leven zwaar gedronken. Ondanks zijn sociale beroep was Willem Wittkampf een loner die zelden of nooit iets over zichzelf vertelde.
Eind jaren 60 verliet hij Het Parool en de laatste 20 jaar van zijn leven bracht hij in grote, zelf verkozen eenzaamheid door, zijn dagen vullend met schrijven en drinken. Na zijn dood werd een enorme hoeveelheid materiaal aangetroffen. Het ging naar schatting om 80.000 handbeschreven Foliovellen. De manuscripten, die mogelijk een roman zouden bevatten (dat was zijn plan eind jaren 60), bleken slecht toegankelijk en tot op heden is er nooit wat van gepubliceerd. Ze liggen nu in het Letterkundig Museum in Den Haag.
Tekst: Peter Smeets, met dank aan Erik Weersing.
Uit de NadertotReve Bibliotheek
15 januari 2017
Dit is het eerste deel van een nieuwe serie waarin interessante, mooie of opmerkelijke items uit de Reve-bibliotheek van NadertotReve worden uitgelicht.
3 Bibeb bundelingen
We beginnen met drie bundelingen van Bibeb-interviews. Bibeb was het pseudoniem van Vrij Nederland journaliste Elisabeth Maria Lampe-Soutberg (1914-2010) die in de 2e helft van de 20ste eeuw grote faam verwierf met haar interviews.
De drie bundelingen komen uit 1965, 1969 en 1980 en bevatten respectievelijk interviews met Gerard Reve, Hanny Michaelis en Johan Polak. De uitgave uit 1965 is van Polak & van Gennep, de andere twee zijn bij Van Gennep uitgegeven (Van Gennep was de naam van de uitgeverij na de breuk tussen Johan Polak en Rob van Gennep in 1969).
Het interview met Reve is in het najaar van 1964 gemaakt. Bibeb reisde met Teiger en Reve per auto naar Greonterp. Na een korte buurtverkenning begint het daadwerkelijke interview dat ongeveer een middag duurt. In het begin is er nog wel sprake van een soort tweegesprek maar gaandeweg wordt het steeds meer een monoloog, met name over God en verder flink wat getier en paranoia.
Er is wat merkwaardigs met het interview, de indruk wordt namelijk gewekt dat Reve het op een zuipen zet en aan het eind van de middag flink lam is. Dat blijkt echter een constructie van Bibeb te zijn geweest. Dat zat als volgt: Bibeb kende de familie Van het Reve al vanaf eind jaren 40 en wist mede daardoor Reve vrij persoonlijke vragen te stellen, over gezin, schuldgevoelens etcetera. Reve wilde na lezing het interview niet gepubliceerd hebben omdat het te dichtbij kwam. Bibeb kwam toen met de suggestie net te doen of beiden dronken waren en Reve is daarmee akkoord gegaan.
Tekst: Peter Smeets, met dank aan Henk Busscher.
In Memoriam: Edward Albee en Bert de Groot
19 december 2016
Naast 'halfbroer' Guus van Bladel zijn in het najaar van 2016 nog 2 mensen overleden die een belangrijke rol in het leven van Gerard Reve hebben gespeeld: toneelschrijver Edward Albee en voormalig uitgever Bert de Groot.
Edward Albee
Edward Albee (1928-2016) was een van de bekendste en meest succesvolle Amerikaanse toneelschrijvers van de 20ste eeuw. Reve heeft diverse toneelstukken van Albee vertaald waaronder Albee's bekendste stuk: Who's Afraid of Virginia Woolf? Dit stuk werd met name door de verfilming met Elizabeth Taylor en Richard Burton wereldberoemd en wordt na meer dan een halve eeuw nog steeds opgevoerd.
Edward Albee met kat, in 1963
Edward Albee met kat, in 1963
Verslag Reve-middag OBA 2016
16 december 2016
Engelse versie De Avonden ook in Machelen goed ontvangen
Journalist Sam Garrett gaf op de jaarlijkse Reve-middag in de Amsterdamse OBA een toelichting op zijn recente vertaling van De Avonden in het Engels. Na lovende kritieken in de Amerikaanse en Engelse pers is inmiddels de vierde druk verschenen. Naar verluid zijn nu veertienduizend exemplaren verkocht.
De Amerikaan Garrett vestigde zich op 24-jarige leeftijd in 1983 in Amsterdam. Om de taal te leren las hij Nederlandse boeken. In De Avonden trof hem de herkenning van eigen ervaringen uit zijn jeugd thuis. Tien jaar later vatte hij het idee op om het boek te vertalen. Het eerste hoofdstuk diende als proef. Toch duurde het nog lang voordat de Londense uitgeverij Pushkin Press het boek dit najaar op de markt bracht. Na toestemming van de erven heeft Garrett twee en een half jaar aan de vertaling gewerkt. Vaak deed hij dat in de OBA, maar ook zocht hij de locaties van het boek in de stad op. Moeilijk om te vertalen vond hij vooral gewone dingen als Oudejaarsavond, oliebollen en de legendarische bessen-appel 'wijn'. Het liefst had hij in voetnoten voor de Engelse lezers een toelichting willen geven om het uit te leggen.
Sam Garrett
Ook in Machelen is de vertaling goed ontvangen. Volgens Garrett vond weduwnaar Schafthuizen het prachtig en heeft hij het boek op Gerard zijn schrijftafel gelegd. De New York Times merkte op dat niet één personage in het boek sympathiek overkomt. 'Maar de humor is pijnlijk en van grote schoonheid tegelijk', aldus Garrett in het gesprek met Amsterdam FM presentator Bert van Galen.
Tekst: Bert Boelaars
'Korea-portret' van Reve ter veiling
11 december 2016
Nog 1 dag ter veiling, een bijzonder portret van Gerard Reve door Emo Verkerk. De teller staat op het moment van dit schrijven al op 4600 euro dus u moet wel even flink in de buidel tasten wanneer u dit fraaie werk boven de haard wilt hangen.
Korea-portret van Gerard Reve door Emo Verkerk
De officiele veiling-omschrijving van het schilderij (in NL en ENG)
Een geschenk aan de huidige eigenaar van Joop Schafthuizen. Iedereen weet dat Gerard Reve verantwoordelijk is voor de bevrijding van vele landen van hun onderdrukkers. In Indonesië waren de verliezen in het vijandelijke kamp zo enorm dat men - ook al is zijn bijdrage nog niet vastgelegd - kan zeggen dat de schrijver van vele sombere (blue) en violette boeken een zwarte pagina heeft toegevoegd aan de geschiedenis van Nederland. Nog minder bleef bewaard van zijn Koreaanse avonturen, dat wil zeggen: niets, behalve dit unieke portret door Emo Verkerk van een gecamoufleerde soldaat die elke strijd in zijn leven won, ofwel met de pen, ofwel met het zwaard.
A gift to the present owner from Joop Schafthuizen. It's widely known that Gerard Reve was responsible for the liberation of many countries from their oppressors. In Indonesia, the losses in the enemy camp were so immense that even though his contribution is still unrecorded, one can say that the author of many blue and violet books added a black page to the history of the Netherlands. Even less remains of his Korean adventures, that is: nothing, except for this unique portrait by Emo Verkerk of a camouflaged soldier who won every battle in his life, either by pen or sword.
De Gerard Revebrug
7 december 2016
Eerder dit jaar zag ik via de sociale media, ik meen Twitter, dat je als Amsterdammer de kans kreeg om een brug te vernoemen.
Het diende wel zo te zijn dat de naam moest verwijzen naar Amsterdammers 'die veel hebben betekend voor de stad of naar andere bijzondere mensen.' Aangezien ik een groot liefhebber van het werk van Gerard Reve ben, besloot ik het erop te wagen om een formulier in te vullen. En wel met de volgende argumentatie:
"Gerard Reve, volksschrijver, geboren Amsterdammer, zou de ironie hebben gewaardeerd dat nu net hij brug 403 krijgt toegewezen. Immers, deze ligt in het verlengde van de Tweede Van Der Helststraat, waarover hij zei in een vraaggesprek met Tom Rooduijn in 1982: "Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?" Bovendien heeft hij in de buurt (Jozef Israëlskade 166 toen, nu 415) gewoond en er een groot deel van zijn jeugd doorgebracht."
Uiteindelijk kreeg ik op 10 oktober jongstleden te horen dat over de suggestie door de Commissie naamgeving openbare ruimten (CNOR) positief wordt geadviseerd. Omdat 'de verdiensten zodanig zijn geweest dat [de] brug als Gerard Revebrug vernoemd zal worden.' Daarna moest Stadsdeel Zuid er nog welwillend tegenover staan en indien dit zou geschieden, zou vervolgens het voorstel naar het college van B&W gaan.
Verder was er het verzoek om tot op het moment van het besluit van het college van B&W en de in kennisstelling daarvan, 'met deze informatie vertrouwelijk om te gaan.' Van die laatste taak heb ik mij zo goed mogelijk gekweten, zodat slechts enkele vrienden en familie al deelden in dit potentieel heuglijke feit.
Vandaag (7/12/2016), ruim 10 jaar na zijn dood, kreeg ik te horen dat de kogel door de kerk is. De ukelele kan uit het vet! De Gerard Revebrug kan vanaf nu worden bestegen, 'de naam zegt het al.'
luchtfoto (Google Maps) van Gerard Revebrug
luchtfoto (Google Maps) van de Gerard Revebrug. De straat omhoog is de Tweede van der Helststraat
Tekst: Pieter-Jan Moorrees
10 december jaarlijkse Reve-middag OBA (Reve en Maria)
14 november 2016
Reve en Maria
Zaterdag 10 december, 14.00-16.00 uur, Centrale OBA, OBA Theater
Onder de titel 'U heb ik lief' geeft Eric Wiss een lezing over Gerard Reve en het katholicisme: Welke factoren hebben bij Gerard Reve een rol gespeeld bij zijn bekering tot de kerk van Rome en welke mensen hebben hem hierin beïnvloed? Wat trok Reve zo aan in deze kerk en hoe oprecht was zijn bekering? In de lezing wordt uitdrukkelijk stil gestaan bij de Mariaverering van Gerard Reve.
Aansluitend wordt 'Moeder der mensheid' uit 1987 vertoond. Dit is het eerste deel uit de legendarische serie die programmamaker Jef Rademakers in de jaren tachtig maakte met Gerard Reve over de Mariaverering. In deze aflevering bezoekt Gerard Reve verschillende bedevaartsoorden in Nederland en Duitsland.
En natuurlijk besteden we ook aandacht aan de recente Engelse vertaling van De Avonden door Sam Garrett. Amsterdam FM-presentator Bert van Galen gaat met Sam Garrett in gesprek over het vertaalproces van The Evenings : A Winter's Tale.
Reve-middag OBA 2016
Kaartjes (5 euro met OBA-pas, 10 euro zonder) kunt u hier bestellen.
'Halfbroer' Guus van Bladel overleden
2 november 2016
Guus van BladelDe 'Schenker van het beeldje "schoenmaat 38" van O.L.V. van Lourdes' is niet meer. Na een verblijf van 25 jaar in Singapore en 15 jaar in Maleisië kwam op dinsdag 1 november een einde aan het leven van Guus van Bladel. Hij is 85 jaar geworden.
Begin jaren zeventig was hij steun en toeverlaat van Gerard Reve wiens relatie met Teigetje en Woelrat op de klippen was gelopen. Enkele jaren woonden Reve en Van Bladel samen in het Limburgse Weert.
De twee raakten zo vertrouwd dat Reve zijn huisgenoot spontaan 'mijn halfbroer' noemde. Zo'n vijf jaar deelde Van Bladel lief en leed met de volksschrijver die na jaren van blokkade weer tot literaire productie kwam en geleidelijk aan zijn vertrek naar Frankrijk voorbereidde. Van Bladel hielp Reve met de bouw van het Geheime Landgoed op een afgelegen berg nabij Vesc. Daar vandaan stuurden ze soms een ansichtkaart naar de familie van Van Bladel in Waalwijk.
Ook nadat beide vrienden ieder huns weegs waren gegaan bleven zij in contact. Reve bezocht met zijn nieuwe partner Schafthuizen Van Bladel in Singapore. Omgekeerd ging Van Bladel op bezoek bij Reve als hij weer in Nederland was. Tot het jaar 2000 hebben de twee elkaar nog geregeld brieven geschreven. In 2001 kocht de gemeente Weert de Reve collectie van Van Bladel met daarin het eerste exemplaar van 'De Avonden', voorzien van een opdracht voor de ouders van de schrijver. Er zijn overigens maar weinig foto's bewaard gebleven waarop zowel Van Bladel als Reve samen te zien zijn.
Tekst: Bert Boelaars
Foto-tentoonstelling in Vossius Gymnasium
31 oktober 2016
Van 29 oktober tot 12 november is er in het Vossius Gymnaisum te Amsterdam een tentoonstelling van foto's die gemaakt zijn door Gerard Reve. De tentoonstelling is samengesteld door Willem van Albada en Henk van Manen (T&W).
De uitnodigingsbrief
Namens het Vossius Gymnasium Frans Woolthuis, en Teigetje en Woelrat hebben de eer u uit te nodigen voor de feestelijke opening van de tentoonstelling GERARD KORNELIS VAN HET REVE FOTOGRAAF
zaterdagmiddag 29 oktober aanstaande, 16.00 uur in de aula van het Vossius Gymnasium, Messchaertstraat 1 Amsterdam
De tentoonstelling bestaat uit foto's uit de periode 1950-1974, die Gerard maakte van zijn partners Hanny Michaelis 'de dichteres H.M.', Wim Schuhmacher 'Wimie', Willem van Albada 'Teigetje' en Hendrik van Manen 'Woelrat', in de tijd toen hij zich nog Gerard Kornelis van het Reve noemde.
Pareltjes uit het OBA Reve Archief
1 november 2016
Elke laatste vrijdag van de maand valt er meer te ontdekken. Dan is de Reve collectie van de OBA toegankelijk voor geïnteresseerden. Van de omvangrijke verzameling Reviana is eerder dit jaar een inventaris verschenen. Uit het vele materiaal, opgeslagen in de diep gelegen kluizen van het hoofdgebouw van de Amsterdamse Openbare Bibliotheek, kan iedereen nu zelf keuzes maken om nader in te zien of te bestuderen. Tal van originele brieven, handschriften, foto's, bijzondere uitgaven, zelfs bankafschriften, medische facturen en plukjes haar zijn bewaard gebleven.
Ook Nadertotreve deed een duik in het archief en trof onder meer het receptieboek van het feest op 14 december 1973 in Pulchri Den Haag aan. Reve vierde zijn vijftigste verjaardag en 25-jarig jubileum als schrijver. Guus van Bladel, met wie Reve in deze tijd in Weert samenwoonde, had het groots opgezette evenement georganiseerd. Toch blijkt uit het receptieboek dat van Bladel zelf niet aanwezig was. Volgens zijn Weerter vrienden Kasper de Gouw en Gerard van den Oetelaar kreeg de auto waarmee het drietal op weg was naar de residentie in de buurt van Breda panne. Daardoor liepen zij ook het etentje mis dat na afloop van de druk bezochte receptie voor een beperkt aantal genodigden was voorzien.
Tekst: Bert Boelaars
Biografie Rob van Gennep
5 oktober 2016
Recent verschenen, een biografie van uitgever Rob van Gennep, door Geke van der Wal. Rob van Gennep is een voetnoot in de Reve-geschiedenis maar toch het vermelden waard.
Rob van Gennep richtte begin jaren 60 samen met Johan Polak de uitgeverij Polak & van Gennep op (later in de jaren 60: Athenaeum, Polak & van Gennep). Hoewel een goed duo en beiden gedreven door de ambitie een rol van betekenis te gaan spelen in literair Nederland liepen de interesses van beide oprichters nogal uiteen. Johan Polak was primair geïnteresserd in, kort de door de bocht, oude en elitaire literatuur en mooie boekuitgaven, bij Rob van Gennep lag de focus meer op politiek, de tijdgeest en winstgevend bedrijf creëren (Polak was rijk en gaf niets om winst: hij vulde de jaarlijkse bedrijfsverliezen uit eigen vermogen aan).
In de tweede helft van de jaren 60 werden voor Van Gennep het activisme en de politiek steeds belangrijker en uiteindelijk kwam het in 1969 tot een breuk. Polak ging als puur literaire uitgeverij alleen verder, van Gennep begon z'n eigen uitgeverij (Uitgeverij van Gennep) die in de jaren 70 een toonaangevende rol zou gaan spelen in links en activistisch Nederland.
Biografie Rob van Gennep
De scheiding ging in goede harmonie en van Gennep kreeg zelfs een flinke bruidschat mee. Aan de bruidschat was wel de voorwaarde verbonden dat de uitgeverij van Johan Polak Athenaeum, Polak & van Gennep mocht blijven heten. Van Gennep ging akkoord en zijn naam is dus tot de dag van vandaag verbonden aan een literaire uitgeverij waar hij vanaf 1969 niets meer mee te maken had.
Tekst: Peter Smeets
Intussen in Machelen
2 oktober 2016
Eenzaam graf te Machelen
De dodenakker is ruim bemeten. Aan de rand van het Vlaamse dorpje Machelen aan de Leie biedt de begraafplaats plaats voor nog vele duizenden toekomstige overledenen. Links achter het kruisbeeld in het midden bevindt zich het graf van Gerard Reve. In een verder volkomen leeg vak. In de ruim tien jaar na de teraardebestelling wilde kennelijk niemand ook maar in de buurt van de Nederlandse schrijver komen te liggen. De robuuste grafsteen zelf is door het gewicht van het graniet enigszins verzakt. Door de donkere kleur met de gouden letters oogt het geheel als een sober, maar robuust monument. 'U heb ik lief' staat op de liggende plaat. Verder geen franje of frutsels, alleen een kruisje in de linker bovenhoek.
Bij ons bezoek op 4 september troffen we rechts boven nog een plastic roos en een kitscherig kersttafereeltje. Verder niets. Kaal gras er om heen, kiezelpaden en een liguster heg aan de achterzijde. De laatste rustplaats toont volkomen verlaten. De Grote Volksschrijver ligt er eenzaam alleen, ver verwijderd van de andere doden op de akker. 'In vrede' meldt het opschrift boven zijn naam. 'In eenzaamheid en alleen' was niet minder toepasselijk geweest.
Of weduwnaar Joop Schafthuizen het graf weleens bezoekt is onbekend, maar opmerkelijk is tenminste de naamsvermelding op het postkastje voor het huis aan de Posthoornstraat 11, net buiten de dorpskern.
Nog altijd namelijk staat er 'Reve' op de brievenbus van zijn laatste woning. Dat was ook te zien bij een tv-bezoek aan het huis te Machelen, vijf jaar geleden. In Brandpunt leidde Schafthuizen verslaggever Aart Zeeman door de grote voormalige doktersvilla waar vrijwel alles hetzelfde was gebleven sinds het overlijden van Reve. Maar nu, nog weer vijf jaar later dus, lijkt er onverminderd veel gewijzigd.
Tekst: Bert Boelaars. Foto's: Koen Liem en Dick Nijen Twilhaar
Hans Wiegel: lezing in Greonterp en brieven Reve in Biografie
23 augustus 2016
Lezing uitgesproken door Hans Wiegel op de jaarlijkse Maria Hemelvaart bijeenkomst in Greonterp/Blauwhuis
Met respect voor Gerard van het Reve en met waardering voor Tijger en Woelrat - de jongens van Gerard, zoals Gerard's vader zei - en Hester Witteveen vanwege het organiseren van deze 'Kleine plechtigheid' hier in de Sint Vituskerk, zijn wij en ben ik hier. Als, zoals in de aankondiging staat, een liefhebber van het werk van Reve.
Er is ook een verbintenis tussen ons. Toen Gerard aan de Rozendwarsstraat in de Jordaan woonde, woonde ik vlak bij aan de Bloemgracht. Toen Gerard in Greonterp, waar we straks naar toe gaan, woonde, had ik mijn boerderijtje achter Dokkum.
Als student en jong Kamerlid heb ik zijn werk - en vooral 'Op weg naar het Einde' en 'Nader tot U' - keer op keer gelezen.
We hadden later ook een politieke band. Als mijn biografie verschijnt zal daarin de briefwisseling tussen Gerard en mij staan.
Lezing Bert Boelaars: de betekenis van Gerard Reve voor de homobeweging
25 juli 2016
Europride lezing 28 juli door Bert Boelaars: Gerard Reve en zijn moeizame verhouding tot de homobeweging
Schrijver Gerard Reve heeft voor de homo-emancipatie meer gedaan dan hij zelf indertijd besefte. Niettemin moet gezegd dat het een moeizame relatie betrof. Dat betoogt journalist Bert Boelaars in zijn lezing over de betekenis van Reve voor homo-Nederland, op donderdag 28 juli om 16.00 uur bij de Shakespeareclub in het Amsterdam (historisch) Museum aan de Kalverstraat 92. Hij komt daarin tot de conclusie dat Reve een gedreven, maar ook lastige bondgenoot was. De vrij toegankelijke voordracht vindt plaats in het kader van het roze evenement Europride, van 23 juli tot 7 augustus.
Boelaars stelt vast dat Reve's boek Op Weg Naar het Einde uit 1963 jarenlang een ijkpunt voor velen is geweest door de felle wijze waarop homoseksualiteit daarin wordt verdedigd. Die toon was indertijd volstrekt nieuw en buitengewoon gedurfd. Reve betoogde onder meer 'dat ik mij, als homoseksueel, zeker nooit door iemand zal laten verbieden homoseksualiteit tot onderwerp van mijn werk te kiezen'. De uitspraak 'als homoseksueel' was niet eerder in een Nederlandstalig literair werk voorgekomen. Strijdvaardig voegde Reve er bovendien aan toe: 'Al lang heb ik de overtuiging gekoesterd, dat de tijd van het bedelen om begrip voorbij, en de tijd van het gebruik van vuisten, tanden en voeten aangebroken is.' En: 'De ergste menselijke zonde is de bereidheid zich in een hoek te laten trappen. Ik wil niet in een hoek of verborgen kelder leven.' Aldus Reve in 1963.
In 1998 blikte Reve nog eens terug op zijn aandeel in de homobeweging en stelde dwars vast: 'Er is geen groep die mij zo geweldig haatte als de homo's. Omdat ik liet zien dat het iets heel tragisch is. Omdat ik ook het harde en het wrede aantoonde.' Ondanks zijn indertijd gedurfde gedrevenheid en openheid met betrekking tot zijn seksuele geaardheid bleek Reve voor de homobeweging ook lastig. Het is altijd een moeizame verhouding gebleven.
Revecollectie OBA komend halfjaar toegankelijk
15 juli 2016
De omvangrijke Reve collectie in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de OBA, is tot eind van het jaar eenmaal per maand in te zien. De verzameling omvat onder andere boeken van en over Gerard Reve, krantenknipsels, brieven, manuscripten, foto's en diverse handschriften van de Volksschrijver.
In het Gerard Reve museum op de tweede verdieping van de OBA is permanent een selectie te zien uit dit interessante arsenaal. Maar nu kan iedereen ook zelf een keuze maken aan de hand van de inventaris die onlangs tot stand kwam. Elke laatste vrijdag van de maand is een aparte ruimte in de OBA beschikbaar om de geselecteerde items rustig in te zien. Kopiëren en uitlenen van de collectie is echter niet toegestaan.
Zie voor de exacte procedure de website van de OBA.
Reve aanwezig bij 'Dam-drama' op 7 mei 1945
6 mei 2016
In de chaotische nasleep van de bevrijding in mei 1945 vond er op 7 mei op de Dam in Amsterdam een berucht incident plaats. Duitse soldaten (van de Kriegsmarine) schoten vanuit 'De Groote Club' op een menigte feestvierende burgers. Daarbij vielen minstens dertig doden en er waren meer dan 100 gewonden.
Naar nu pas blijkt was de toen 21-jarige Gerard Reve bij dit historische drama aanwezig. Reve was net op die dag begonnen als verslaggever van Het Parool. Met nog 4 anderen wist Reve te vluchten en na het forceren van een deur te schuilen in boekhandel 'Het Bolwerk' in de Kalverstraat.
Tijdens het schuilen hebben de 5 voor elkaar een boek uitgezocht en gesigneerd. Op deze wijze is dit verhaal uiteindelijk ook bekend geworden. Reve had een boek gesigneerd voor het paar Kees van Oenen en Bep Giskes en hun zoon heeft het bewuste boek (een biologieboek) uit nalatenschap verkregen. Het boek draagt hij binnenkort over aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Reve schreef in het boek: "Ter herinnering aan de gevechten bij de Dam, 7 Mei 1945 in 'het Bolwerk". Het Bolwerk was overigens een nationaalsocialistische boekhandel en veel scrupules over het elkaar een boek geven zullen er dan ook niet geweest zijn.
Bert Boelaars: Voor het naaktgeslacht, Toegift op het levensverhaal van Gerard Reve
12 maart 2016
Op 8 april 2016 is het tien jaar geleden dat Gerard Reve overleed. Uitgeverij Prominent brengt bij gelegenheid van deze tiende sterfdag een boek uit met tal van nieuwe verhalen en gezichtspunten.
"Wat blijft er uiteindelijk van over?", aldus Reve zelf, in een interview. "Na mijn dood word ik op de scholen tien jaar vrijwillig gelezen en daarna nog eens tien jaar verplicht. Dan noemen ze een straat naar me. En dan ben ik helemaal vergeten. Niemand weet toch meer wie Tweede van der Helst was?"
Voor het naaktgeslacht bevat een rijke verscheidenheid aan teksten die auteur Bert Boelaars selecteerde tot de gedachtenis van de meest spraakmakende Nederlandse schrijver na de Tweede Wereldoorlog.
Cover Voor het naaktgeslacht
Bert Boelaars, Voor het naaktgeslacht - Toegift op het levensverhaal van Gerard Reve, uitgeverij Prominent Baarn, 200 pag., geïllustreerd, 19,90 euro - ISBN 978-94-92395-03-0
Evenementenagenda Reve 10e Sterfdag
30 maart 2016 | update: 6 april 2016
Op 8 april aanstaande is het 10 jaar geleden dat Gerard Reve in een verzorgingshuis in het Belgische Zulte overleed.
Rond die 10e sterfdag worden er in Amsterdam, Weert, Groningen en Leeuwarden activiteiten georganiseerd.
Mochten we nog een activiteit gemist hebben of heeft u aanvullende informatie, laat het dan vooral weten.
Curieus exemplaar van Op Weg Naar Het Einde
7 april 2016
Reve-liefhebber en boekrestaurateur Henk Linde: "Hoewel deze titel al enkele malen gebonden en ingenaaid in mijn collectie aanwezig is, kocht ik deze week weer een gebonden exemplaar van Op Weg Naar Het Einde (1963, tweede omslag)."
"Een goed exemplaar van deze gebonden editie kom je immers niet zo vaak meer tegen, zeker niet met een heel goed stofomslag. Dit exemplaar bevat echter iets bijzonders, tijdens het drukken is er blijkbaar wat misgegaan. Pagina 85 is voor ongeveer de helft blanco. Een deeltje van de tekst van pagina 85 is op pagina 86 aanwezig. Daarmee is het een zeer curieus exemplaar, dergelijke fouten zijn nogal zeldzaam."
Op Weg naar het Einde
Weert komt met derde gedenksteen en Reve-Wandelgids
28 maart 2016 | update 6 april
Niet alleen in Amsterdam, ook in Weert zal de tiende sterfdag van Gerard Reve, op 8 april, gepaard gaan met een speciaal herdenkingsprogramma. Onder de titel Reuring om Reve vinden diverse activiteiten plaats.
Bij het plaatselijke NS station, op het Stationsplein wordt om 13.00 uur een gedenksteen onthuld, met daarop het prachtige en toepasselijke gedicht: Reisgebed, uit 1966. Deze gedenksteen is een initiatief van brasserie-hotel Antje van de Statie.
De onthulling van de gedenksteen, in het midden Nop Maas
Voorts komt Weert met een 68-pagina tellende wandelgids 'Via Weert tot Reve. Via Reve tot Weert' samengesteld door Reve-kenner en fan Herman van Horen. Deze gids wordt ook op 8 april gepresenteerd.
Controverse rond Reve-uitspraak Halbe Zijlstra groeit na Voetnoot Arnon Grunberg
21 maart 2016
Dat Gerard Reve bijna 10 jaar na zijn dood nog niet vergeten is behoeft geen betoog. De lijst van bijeenkomsten, thema-avonden, boeken over Reve en vooral het aantal keren dat Reve in (journalistieke) artikelen wordt aangehaald of gequote is enorm.
Maar 10 jaar na je dood het middelpunt zijn van een politiek-literaire controverse zal niet veel schrijvers zijn overkomen. Zo wel Reve:
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt in een interview in NRC Handelsblad op 19 maart:
"Ik zie een grote groep journalisten, cabaretiers en schrijvers aan zelfcensuur doen en ze geven dat ook toe."
"Als Gerard Reve nog had geleefd en hij had over Mohammed hetzelfde gezegd als over God - 'ik zie hem als een ezel die ik vanachter wil nemen' - dan was hij omgelegd."
U zult het wel weten maar ten overvloede: de Reve-tekst is geen quote maar een (grove) parafrase. Verder had Reve 'Hem' uiteraard met een hoofletter geschreven en de analogie God-Mohammed is godsdienst-technisch ook wat onhandig. Maar goed, laten we Halbe Zijlstra deze slordigheden niet te euvel duiden. Per slot van rekening is hij fractie-voorzitter van een politieke partij en geen minister van Cultuur of zoiets.
Al met al een opmerkelijke uitspraak van Halbe Zijlstra maar vermoedelijk niet genoeg voor een stevige rel. Dat wordt mogelijk wel anders na de 'Voetnoot' van Arnon Grunberg in de Volkskrant van 21 maart.
Grunberg corrigeert eerst Zijlstra met het correcte citaat van Reve en neemt vervolgens de handschoen op door te schrijven dat hij zowel Allah als Mohammed in hun geheime opening wil bezitten. Hij verlangt wel een kleine wederdienst van Zijlstra: "Als ik over een jaar nog niet ben omgelegd mag ik de heer Zijlstra drie keer in zijn Geheime Opening bezitten. Afgesproken, heer Zijlstra?"
Respect voor Grunberg maar bij nadertotreve.nl hopen wij, in het belang van Grunbergs (geestelijke) volksgezondheid, dat mocht deze controverse een vervolg krijgen het langs dezelfde lijnen gaat als bij Gerard Reve in de jaren 60.
Foto's gemaakt door Gerard Reve op expositie in Vossius gymnasium
24 januari 2016
Het NIEUWS waarmee Henk van Manen en Willem van Albeda kwamen op de uitverkochte Reve avond in Amsterdamse Torpedo theater op 19 januari was tweeërlei:
1. In december komt er een tentoonstelling in het Vossius gymnasium, met foto's die Gerard Reve ooit maakte van Hanny Michaelis, Wim Schuhmacher, Willem van Albada en Henk van Manen. Het Vossius, opgericht in 1926 in Amsterdam Zuid, is de school waar Reve korte tijd naar toe ging en waaraan hij refereerde in De avonden als het Berensgymnasium. De foto's van Reve, in het bezit van Van Albada en Van Manen, zullen door de eigenaars van begeleidende teksten worden voorzien. Mogelijk komt er ook een bijpassende publicatie.
2. Journalist Pim van Galen, die onder meer werkte voor tv-programma's als NOVA en EenVandaag bereidt een tv documentaire voor over Van Albada en Van Manen. In dat kader zijn de als Teigetje en Woelrat bekende ex-partners van Reve inmiddels verschillende keren geïnterviewd. Invalshoek van het programma zal zijn hun langdurige fascinatie met de schrijver die zich begin jaren zeventig van hen afkeerde.
Theaterprogramma met radio-opnames van Gerard Reve, tevens met T & W
11 januari 2016
In het Amsterdamse Torpedotheater (voorheen Het Parool Theater) op 19 januari om 20.30 een programma over het medium radio gepresenteerd door Anton de Goede met radio-opnames van Gerard Reve (1923-2006) gemaakt door Wim Noordhoek.
Naast Wim Noordhoek zijn de hoofdgasten Henk van Manen en Willem van Albeda, die hebben beloofd met NIEUWS te komen.
De voorstelling is helaas al uitverkocht.
Jaarlijkse Reve-middag OBA met lezing Jos Paardekooper en tentoonstelling verzameling Hans Evers
27 november 2015
Gerard Reve schreef gedurende zijn hele schrijversleven naar eigen zeggen gemiddeld drie tot vijf brieven per dag. In totaal moet het dus om tienduizenden brieven gaan, waarvan (nog) maar een klein deel in druk is verschenen. Van een 'verzameld werk' is het tot op heden nog niet gekomen, en ook in de Reve-studie nemen de brievenboeken maar een bescheiden plaats in. Ten onrechte. Want Reve mag gerust een epistolair talent van de eerste orde genoemd worden. En bovendien bieden de gepubliceerde brieven in verschillende opzichten een interessante kijk op de totstandkoming van het fictieve werk. Jos Paardekooper publiceerde over Gerard Reve onder meer in het Kritisch Literatuur Lexicon, en stelde een Reve-bibliografie samen ten behoeve van het Letterkundig Museum.
Hans Evers (1956-2015) was een groot Reve-kenner en publiceerde regelmatig op de website www.nadertotreve.nl. Een gedeelte van zijn omvangrijke collectie is tot 15 maart te zien in het Reve-museum (2e etage) in de tentoonstelling Hoogtepunten uit de collectie van Hans Evers. Opening aansluitend door Bert Boelaars. Bij de tentoonstelling wordt een boekje gepresenteerd.
Kaarten 7,50 euro / 3,75 euro (OBA-leden) via www.oba.nl/activiteit.html
De Centrale OBA is gevestigd aan de Oosterdokskade 143, Amsterdam, tel. 020-5230900.
Zaterdag 12 december, 14.00-17.00 uur, Haasse-/Vestdijkzaal 6e etage
Nieuwe uitgave van Op Weg Naar Het Einde
24 november 2015
Het aanbod aan Reve-uitgaven in de Nederlandse boekhandels is al jarenlang zeer pover. Mogelijk dat er uitzonderingen zijn maar zelf zie ik al jaren niets anders dan of helemaal niets of De Avonden en heel soms Werther Nieland. Dat zijn ook de enige titels, voor zover bekend, die de Bezige Bij momenteel nog aanbiedt. De laatste uitgaven van ander werk dateren uit 2006 (naar aanleidng van het overlijden van Reve).
Gelukkig ligt er nu een nieuwe druk van Op Weg Naar Het Einde in de winkel. Het is de 26ste druk, een grote pocket en kost 15 euro.
Cover Op Weg Naar Het Einde
Wat ondergetekende betreft breidt De Bezige Bij dit snel uit tot een kleine reeks met in ieder geval Nader tot U, De Taal der Liefde (in de oorspronkelijke vorm, dus met de brieven aan Carmiggelt) en Moeder en Zoon.
Tekst: Peter Smeets
Biografie Geert van Oorschot in de winkel
28 oktober 2015 | Update: 11 november 2015
Begin november is, uiteraard bij Uitgeverij van Oorschot, de biografie van Geert van Oorschot door Arjen Fortuin verschenen. Geert van Oorschot was oprichter van de gelijknamige uitgeverij, uitgever van het tijdschrift Tirade en één van de meest toonaangevende (en kleurrijke) figuren in de naoorlogse Nederlandse literaire en uitgeverswereld.
Zoals bekend heeft Geert van Oorschot een langdurige en belangrijke rol gespeeld in leven en werk van Gerard Reve (een voorbeeld is dat Reve door van Oorschot kennismaakte met de streek in Frankrijk waar hij eind jaren 60 grond en later een huis kocht). Van Oorschot duikt dan ook op tal van plaatsen op in het werk van Reve en in 2005 is bij Uitgeverij van Oorschot de briefwisseling tussen Gerard Reve en Geert van Oorschot verschenen.
Omslag biografie Geert van Oorschot
Op vrijdag 13 november wordt de biografie gepresenteerd in de Rode Hoed.
Tijdens deze avond komt biograaf Arjen Fortuin aan het woord, daarnaast zullen dichters Willem Jan Otten en Mathijs Gomperts voordragen, is er muziek van Bartók, leest actrice Linda van Dyck (o.v.) voor uit Mijn Tante Coleta en zullen Carel Alphenaar en Cas Enklaar fragmenten uit Van Oorschots roemruchte correspondentie lezen. Ook zullen er filmfragmenten van Geert van Oorschot vertoond worden. De presentatie is in handen van Ester Naomi Perquin.
Kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar via de website van De Rode Hoed.
Reve-kenner Hans Evers overleden
7 juni 2015
Hans Evers, Reve-kenner en medewerker van deze website is, naar nu pas bekend is geworden tijdens het pinksterweekend overleden. Hans is 59 geworden.
Hans Evers studeerde aan de toneelschool in Amsterdam, leerde halverwege de jaren 80 Reve kennen (voor details zie pagina 172 van Koninklijke Jaren van Bert Boelaars) en is de rest van zijn leven in belangrijke mate met de studie naar het werk van Reve bezig geweest.
Hans Evers was als deskundige betrokken bij diverse Reve-veilingen, publiceerde regelmatig op deze website en heeft aan tal van artikelen en publicaties direct en indirect zijn medewerking verleend.
Hans Evers
Hans Evers wordt a.s. woensdag 10 juni om 14.00 begraven op Begraafplaats Rosendael in de Gelderse gemeente Rozendaal. De begrafenis is openbaar.
Opmerkingen of vragen kunnen via het contactformulier op de website.
Enkele artikelen van Hans Evers:
We zullen Hans zeer missen.
Lakenhal koop schilderij Jan van Mieris uit bezit Reve/Schafthuizen
1 juli 2014
Museum De Lakenhal in Leiden heeft een zelfprotret van Jan van Mieris aangekocht. Dit schilderij was in het bezit van Gerard Reve en Joop Schafthuizen en hoewel er geen mededelingen over de prijs en de verkoper zijn gedaan heeft De Lakenhal het vrijwel zeker van Joop Schafthuizen gekocht. De aankoop is gedaan met steun van de Vereniging Rembrandt.
portret Jan van Mieris
Jan van Mieris is een schilder uit de 17de eeuw. Hij liet een kleine collectie na van twintig schilderijen en overleed in 1690 op 30-jarige leeftijd in Rome. Het zelfportret is waarschijnlijk kort voor zijn reis naar Italië gemaakt.
Meer nieuws
 
Gerard Reve en Simon Vinkenoog met elkaar op de vuist
mei 2010
"Het was zo'n gezellige, levendige en interessante avond", weet Sietske Wybenga zich bijna ruim veertig jaar na dato nog te herinneren. "Met mooie voordrachten die erg veel succes hadden. Maar aan het slot liep het helemaal uit de hand. Gerard Reve raakte slaags met Simon Vinkenoog. Ik zat in de zaal en wist niet wat ik zag."
Sietske is de weduwe van de bekende Friese dichter Jan Wybenga (1917-1994), wiens werk twee keer met de Gysbert Japicxprijs is bekroond (in 1965 voor zijn bundel Barakkekamp en in 1977 voor de bundel Lyts Frysk Deadeboek).
Met haar opmerkingen refereert Sietske aan het dichtersfestival dat op 7 oktober 1967 in De Harmonie in Leeuwarden plaats vond. Het evenement werd georganiseerd door Cygnus Resurgens, de vereniging van Friese studenten in Amsterdam, met de bedoeling hiermee haar zevende lustrum op te luisteren. Dat dit op geheel unieke wijze zou gebeuren, kon niemand bij aanvang van de avond vermoeden.
Robert Jasper Grootveld en Gerard Reve
zomer 2009
In de biografie Magiër van een nieuwe tijd. Het leven van Robert Jasper Grootveld die Eric Duivenvoorden aan deze kleurrijke Amsterdammer wijdde en die kort voor diens overlijden verscheen, is ook een aantal passages aan Reve gewijd. De biografie heeft zelfs tot enige opwinding geleid. Is er een onbekend verhaal van Reve opgedoken?
De toekomstige volksschrijver en de antirook magiër in spe hebben elkaar in het najaar van 1959 leren kennen, toen Sanny Hemerik, een vriend van Grootveld, was gearresteerd "wegens onzedelijke omgang met een minderjarige jongen."
Aquarel van Gerard Reve
aquarel van Pim van der Wel
Aquarel van Pim van der Wel uit 1997 ("toen ik nog niet zoveel boeken van Reve had")
'Het verdriet voorbij'
Over 't graf van Reve
Deze brief zou ik moeten beginnen met lieve Joop, hoewel Hugo ook had gekund, hij was het immers die bittere tranen over het land heeft vergoten. Tijd voor literatuur, iets dat buiten kijf op de kasseien voor het oprapen ligt.
Joop Schafthuizen was de levensgezel van Gerard Reve, die na vele omzwervingen uiteindelijk aan 'de Leie' is beland, de leidraad van het vaderland met node ontvlucht, en daar de herinnering steeds meer zag verwateren. Het grote werk werd er niet geschreven, maar het werkte wel en niet zoals veel in België aan taal door strijd is verloren.
Het graf van Gerard Reve
tekst: Robert M.Boer
DE KUNST VAN KITSCH
Scheppend kunstenaar, dat valt niet mede. (..) Een amateur-kunstschilder, die straatveegde, vader Klatser. Hij zei een keer tegen me: 'Weet jij, wat of heel erg moeilijk is om te schilderen?' 'Nee?' 'Een s-s-s-sneeuwlandschap. En weet je wat ook heel erg moeilijk is om te schilderen? Een z-z-z-zonsondergang.' (Hij stotterde ook nog.) 'En weet je, wat ik nou aan het schilderen ben?' (Sprakeloze stilte.) 'Een z-z-z-zonsondergang in een s-s-s-sneeuwlandschap.' (Brieven aan Simon C. / 27)
In 1980 zou Gerard Reve het Boekenweekgeschenk schrijven voor het jaar daarna. Iets voor een groot publiek moest het worden, een nationaal geschenk voor het gehele Nederlandse volk. Op grond hiervan werd vooraf bepaald dat uitwijdingen over de herenliefde achterwege dienden te blijven, want daar zit nu eenmaal niet iedereen op te wachten. Reve accepteerde zowaar de opdracht. Hij beloofde wat de herenliefde betreft niet teveel accenten te leggen en stelde voor dat zijn boek zou gaan over een ontmoeting met iemand van het vrouwelijk geslacht, waarmee hoofdpersoon Gerard Reve in de jaren zestig een korte, maar hevige amoureuze affaire had gehad. Er werd enthousiast gereageerd op dit vooruitzicht.
tekst: Ans Willems
Gerard Reve en de stille liefde van kapelaan Hendrikx
De roerige jaren zestig. Rookbommen bij het huwelijk van Beatrix en Claus, damslapers bij ons nationale monument, happenings bij Het Lieverdje, het Maagdenhuis bezet en Bernhard de Vries namens Provo geïnstalleerd in de gemeenteraad van Amsterdam. In de jaren zestig worden de normen en waarden aardig op hun kop gezet. Hoewel hij zich in bovenstaand rijtje niet thuis zou voelen - sterker nog, hij zou iedere verwantschap verontwaardigd van de hand wijzen - heeft Gerard Reve (toen nog Gerard Kornelis van het Reve geheten) ook zijn bijdrage geleverd aan het opruimen van taboes. Uiteraard is hij van enorme betekenis geweest voor de homo-emancipatie in Nederland, maar dat is niet het enige.
Schilderij Huize Het Gras
Onderstaande schilderij van Huize Het Gras in Greonterp, waar Gerard Reve in de jaren 60 gewoont heeft, is gemaakt door de schilderes Froukje Tolsma
schilderij van Huize het Gras
Het schilderij meet 30 bij 40 cm en is te koop voor 400 euro. Meer informatie: Froukje Tolsma.
 
ONDER OUD ZONLICHT
'Ik gelooph in de eenzaamheid van God die op ons wacht.'
Tot de gedachtenis van Gerard Reve (1923 - 2006)
Een jaar na zijn verscheiden.
'Wanneer ik van hier vertrek, en waarheen ik dan gaan zal - alleen God weet het. Hem wil ik gehoorzamen, en tot glorie van Zijn Eeuwige Naam zal ik het vaandel wederom opheffen en voortdragen, waarop geschreven staat: Op Weg Naar Het Einde.'
'Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook
aan andere steden het Evangelie van het
Koninkrijk Gods verkondigen; want
daartoe ben Ik uitgezonden.' (Luc. 4 : 43)
Reisgebed
O God.
Ik sta op het punt, op reis te gaan.
Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is.
Ik wil U liefhebben.
Ik hoop, dat ik onderweg niemand enig ongeluk of
ander kwaad zal berokkenen.
Ik wil proberen niet, of veel minder, te drinken.
Ik sta voor U.
Ik weet dat ik, of ik veilig zal aankomen,
dan wel onderweg verwonding, ziekte of dood zal vinden,
altijd U toebehoor.
Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U.
Ik ga nu weg.
Vaarwel, o God.
Deze proeve van een kerkelijk reisgebed stuurde Gerard Reve aan de redactie van De Nieuwe Linie, in de persoon van pater H. de Greeve (1892 - 1974). Aanleiding was dat De Greeve bij zijn overdenking van 28 Augustus 1965 had opgemerkt, dat slechts weinigen het itinerarium kennen, een vóór en tijdens de reis te bidden gebed. In de Rooms-Katholieke Kerk is itinerarium de naam voor het liturgisch reisgebed, bestaande uit de lofzang van Zacharias (Luc.I: 68-79) en verschillende andere gebeden.
Hans Evers. Met dank aan Nop Maas.
Onder Oud Zonlicht, een In Memoriam, kwam tot stand op verzoek van Vroom en Vrolijk, tijdschrift over Geloof en homoseksualiteit. December 2006. De voorgelegen tekst is aan het einde herzien.
Portret van Gerard Reve door Arjan van Gent
Gerard Reve, geportreteerd naar een foto door Arjan van Gent
Een portret van Gerard Reve dat in 2006 is gemaakt door Arjan van Gent: "uit eerbied voor mijn 'lijfarts'. Ik heb gewerkt naar foto's van kunstenaar Jurjen de Haan bij wie Reve in de jaren '70 over de vloer kwam en die zo vrij was mij enkele foto's ter beschikking te stellen". Het schilderij is al verkocht en zal mogelijk in het nieuwe Reve-museum in Amsterdam getoond worden.
Meer over Gerard Reve?
Naar het archief >>
 
tak tak